Ноември 2017       Декември 2017       Януари 2018       Февруари 2018       Март 2018       Април 2018       Май 2018       Юни 2018   
 

Договор

 

 
 

Договор за организирано пътуване

 ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗИРАНО ГРУПОВО/ИНДИВИДУАЛНО ПЪТУВАНЕ № ............

 

Днес ...................2013 г. в гр. Варна се подписа настоящия договор за организирано пътуване между:

име на клиента ........................................................................................................................................................................

ЕГН.............................,Паспорт №............................., издаден на:..........................валиден до........................., Адрес..............................................................................................................................................................,

лична карта № ............................, издадена на ...................... валидна до  ...................

Телефон: дом......................................, служебен..................................., мобилен ...................................

e-mail: .........................................................................................................................................................

наричан за краткост Потребител и „Балкан силк роуд”ООД - Удостоверение за туроператор № 05648, наричан за краткост Туроператор, се сключва настоящия Договор за организирано пътуване. Неразделна част от този Договор са Общите условия за организирано пътуване, описани по-долу в Договора. Този Договор се сключва на база информацията на Туроператора по чл.28 от ЗТ и изискванията на чл.29 от ЗТ и чл.33 от ЗТ във връзка с чл.28(1)и чл.32(1) ма ЗТ. Пътуването, посочено в договора се осъществява при набран минимален брой участници.....................

В срок до 5 дни преди датата на отпътуване Туроператорът уведомява Потребителя за набрания брой участници. В случай на Недостатъчен брой туристи, Туроператорът възстановява внесената от Потребителя сума в пълен размер. Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му и е валиден до крайната дата на пътуването.

 

№ Трите имена по задграниче паспорт № на задргр. паспорт ЕГН

Трите имена по задграничен паспорт № на задграничен паспорт Е Г Н
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      

От името на записаните в този договор и от свое име, Потребителят декларира, че той и изброените по-горе туристи са запознати с общите условия за организирано пътуване, описани в договора и ги приемат.

 

С настоящият договор ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да организира и проведе групово /индивидуално пътуване на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

I.Маршрут:……………………………...…………………….....................................….....................................................................……… Продължителност: ........................дни, начална дата ......................................... крайна дата ..................................

 

 

 

 

II. Основни и допълнителни услуги, включени в пакетната цена

1. Транспорт / моля отбележете/

Собствен Самолет Автобус Други

С Транспортна фирма................................................................................... Автобус марка .................................. модел.................................рег. номер .............................. кат.за международни превози ......................................

Със Самолет на авиокомпания.................................... ........................................, и при цена на самолетния билет . . . . . . . . . . . и летищните такси към настоящия момент от . . . . . . . . . . .

 

2. Настаняване

Вид и наименование на туристическия обект в гр. .................................................................... , катетория ........* , брой нощувки ............ . Брой и вид на резервираните стаи ............. двойни, ............... единични , за .......... възрастни и ......... деца.

Вид и наименование на туристическия обект в гр. .................................................................... , катетория ........* , брой нощувки ............ . Брой и вид на резервираните стаи ............. двойни, ............... единични , за .......... възрастни и ......... деца.

Вид и наименование на туристическия обект в гр. .................................................................... , катетория ........* , брой нощувки ............ . Брой и вид на резервираните стаи ............. двойни, ............... единични , за .......... възрастни и ......... деца.

 

3. Брой и вид на храненията включени в пакетната цена / моля отбележете/

Закуска ........... бр. Полупансион...........бр. All inclusive.............бр. Други...................бр.

 

4. Медиценска застраховка с покритие ....................... , да ........ дни на ЗК „Булстрад Живот”

 

Обща цена на всички услуги, включени в настоящия договор е в размер на . . . . . . . . . лева словом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . лева

 

и при курс на лева към еврото = 1.95583 и на щ.д. = . . . . . . . . . . . и на . . . . . . . . . . . . . . . .

 

5. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да осъществи трансфери, туристическа програма, допълнителни екскурзии и други услуги само при условията описани в програмата на пътуването, представляваща неразделна част от настоящия договор.

6. Специални изисквания на ПОТРЕБИТЕЛЯ: ...........................................................................................................................................................

III. Пакетна цена в лева за пътуването:

1. Пакетна цена на човек в двойна стая ................ лв.

2. Пакетна цена за дете (деца) 0-6г. .............лв. , 7-12г. ................лв., настанени с двама пълноплащащи в стая.

3. Пакетна цена на трети възрастен в двойна стая ......................лв.

4. Пакетна цена на възрастен в единична стая ........................ ....лв

5. Крайна обща дължима сума по пътуването............................. лв.

Словом ....................................................................................................

 

IV. Начин и срок на плащане на цена:

При записване за организирано пътуване Потребителят заплаща ....................................

Потребителят се задължава да заплати остатъка от сумата не по късно от .....................

 

Други услуги, невключени в пакетната цена, срок и начин на плащането им:....................................................................................................

 

Туроператор:.................................. Потребител:..................................

 
 
Balkan Silk Road © Всички права запазени
Този сайт е рекламен. Информация съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗЗТ може да получите в нашите офиси.